@kremlebezBashennik: Теперь примерно так?

Теперь примерно так?.. —

https://t.me/elkincartoon/882
@kremlebezBashennik: Теперь примерно так?