@kremlebezBashennik: О чем мы накануне сообщали — https://t

@kremlebezBashennik: О чем мы накануне сообщали -  https://t

О чем мы накануне сообщали —


@chernovik.net

Владимир Васильев недоволен деятельностью министра ЖКХ Дагестана | Черновик https://chernovik.net/content/lenta-novostey/vladimir-vasilev-nedovolen-deyatelnostyu-ministra-zhkh-dagestana